วันนี้เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ,สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาลฯ มอบเงินสงเคราะห์สวัสดิการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 13,000 บาท ให้กับญาติผู้เสียชีวิต (นายคนอง ศิริบุตร) บ้านอูนดงหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 86 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin