Posted in การให้บริการ

E-Service

 286 ทั้งหมด, &…

 286 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอ…

 194 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 176 ทั้งหมด, &…

 176 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 268 ทั้งหมด, &…

 268 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

แบบพิมพ์การยื่นชำระภาษีและค่าธรรมเนียม คำร้องยื่นอุทธรณ์

 123 ทั้งหมด, &…

 123 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...