Posted in การให้บริการ

E-Service

 525 ทั้งหมด, &…

 525 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอ…

 284 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 253 ทั้งหมด, &…

 253 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 468 ทั้งหมด, &…

 468 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

แบบพิมพ์การยื่นชำระภาษีและค่าธรรมเนียม คำร้องยื่นอุทธรณ์

 205 ทั้งหมด, &…

 205 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...