Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านรองฯ ปราโมทย์ วงค์ศรีลา ท่านรองฯบริรักษ์ ศรีเทียวไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ให้กับ บ้านอูนดง หมู่ 1 และ บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 ณ ศาลาวัดโพนธรรม บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 52 ทั้งหมด

 52 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ภาษี

 53 ทั้งหมด

 53 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวเด่น

อัตราภาษีป้าย

 44 ทั้งหมด

 44 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาในร่วมกับนายอำเภอพรรณานิคม/นายกเหล่ากาชาดอำเภอพรรณานิคม/นายกสมาคมแแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ผู้นำชุมชนตำบลนาใน มอบทุนช่วยเหลือให้แก่ นางทองดำ เกิดทอง อายุ 73 ปี ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกยากเดือดร้อน

 46 ทั้งหมด

 46 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลนาในจัดประประชุม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ครั้งที่ 1/2566

 55 ทั้งหมด

 55 ทั้งหมด

Continue Reading...