Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน และนายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน และคณะ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มอบรถเข็น ให้ผู้สูงอายุบ้านนาใน หมู่ที่ 5 บ้านนาทัน หมู่ที่ 7

 8 ทั้งหมด, &nb…

 8 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาใน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 8 ทั้งหมด

 8 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านผักคำภู หมู่ 6, 9, 11 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 24 ทั้งหมด

 24 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยบุ่น หมู่ 3 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 20 ทั้งหมด

 20 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านนาทัน หมู่ 7 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 29 ทั้งหมด

 29 ทั้งหมด

Continue Reading...