Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินงานจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 สนองตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพัฒนาความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-22,25-26 เดือนกันยายน 2566 ณ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาในทั้ง 11 หมู่บ้าน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 อสม.เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านผักคำภู ออกตรวจประเมินร้านค้า/ร้านจำหน่ายอาหารให้คำแนะนำร้านค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับร้านจำหน่ายอาหารตำบลนาใน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาใน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การออกปฏิบัติงานเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้จัดการระบบฯ (CM) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...