Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประกาศ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชาสัมพันธ์งดใช้บริการรถกู้ชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 5 ก.ค 66 เทศบาลตำบลนาในจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ ๆ และโรคตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2566 นำทีมโดย นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ รพ.สต.บ้านหนองผือ,อสม.,ผู้นำชุมชน,สถานีตำรวจภูธรนาใน,คณะครูนักเรียน รร.บ้านหนองผือและรร.ภูริทัตต์วิทยา ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2,8

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ,นายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลนาใน มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ให้กับทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู เพื่อใช้ในการดำเนินงานกำจัดลูกน้ำของยุงลายตามบ้านเรือนภายในเขตตำบลนาใน และเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน

Continue Reading...