วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลนาใน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล) ในการเยี่ยมชมกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ “ผักคำภู”

Share:

Author: admin