กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แบบฟอร์ม กปท.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาใน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

admin

Share: