Posted in กิจกรรมและโครงการ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 421 ทั้งหมด, &…

 421 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร…

 372 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...