ผลิตภัณฑ์ otop

* กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาย่าง
* กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมเปลือกไม้ “ผักคำภู”
* กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
Share: