Posted in กิจกรรมและโครงการ

เทศบาลตำบลนาใน ขอเชิญชวนชาวตำบลนาใน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 42 ทั้งหมด, &n…

 42 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ระกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)

 11 ทั้งหมด, &n…

 11 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

 22 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

 22 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 29 ทั้งหมด, &n…

 29 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...