Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันนี้ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ประชุมชี้แจงมอบเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ทอาชีพในพื้นที่ตำบลนาใน​ จำนวน​ 4 กลุ่ม​ จำนวน​ 100,000 บาท ดังนี 1. โครงการอุดหนุนกลุ่มทอฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู จำนวน​ 30,000 บาท 2. โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์​ จำนวน​ 30,000 บาท 3. โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​(หน่อไม้อีดปี๊บ)​ จำนวน​ 20,000 บาท 4. โครงการอุดหนุนกลุ่มกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง​(การทำปลาตากแห้ง)​ บ้านห้วยบุ่น​ จำนวน​ 20,000 บาท

 13 ทั้งหมด

 13 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันนี้ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบหมายให้ นายมนตรี ดีเหมาะ เจ้าพนักงานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายธนารัฐ ไชยวุธ นักพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ กีดขวางการจราจร รอบกำแพงวัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 20 ทั้งหมด

 20 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

เวลา 09.00 น. นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณา เพิ่มเติมโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 26 ทั้งหมด, &n…

 26 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

ประชุม Care Manager (CM),Care giver (CG)เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลนาใน

 27 ทั้งหมด, &n…

 27 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 6 ก.ค.65 นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาในพร้อมคณะ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ผู้เสียชีวิต นางกรม วงค์พันธ์ หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 14,600 บาทและ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน 2 รายโดยนายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

 27 ทั้งหมด

 27 ทั้งหมด

Continue Reading...