Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หาก พ่อ แม่ หรือญาติ มีที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิตก่อน 16 กรกฎาคม 2564 ให้ทายาทรีบดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอรับมรดกสิทธิ ภายใน 15 กรกฎาคม 2566 นี้ หากไม่มา ส.ป.ก.จะประกาศเป็นแปลงว่าง เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรรายอื่น

หาก พ่อ แม่ หรือญาติ มีที…

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบหมายให้ นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย นายสุวรรณรงค์ บุญโคดม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้านกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถต้นคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารเกษตร ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน จำนวน 23 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถทักษะของกลุ่มเกษตรกร สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของ ครัวเรือนและชุมชน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารเกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน จำนวน 23 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถทักษะของกลุ่มเกษตรกร สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนและชุมชน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานการติดตามและประเมิน…

Continue Reading...