Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

 6 ทั้งหมด

 6 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 7 ทั้งหมด

 7 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน ผู้รับผิดชอบ โครง…

 4 ทั้งหมด

Continue Reading...