Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

 205 ทั้งหมด

 205 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 194 ทั้งหมด

 194 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน ผู้รับผิดชอบ โครง…

 161 ทั้งหมด

Continue Reading...