Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการคว…

 391 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

 413 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...