Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการคว…

 188 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

 171 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...