Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงา…

 173 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 64-66 แผนเส…

 110 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 128 ทั้งหมด, &…

 128 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 130 ทั้งหมด, &…

 130 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...