คู่มือการให้บริการประชาชน

1.การขอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

2.การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

4.การขอข้อมูลข่าวาสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอาย

6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

8.การรับแจ้งการดำเนินการประกอบกิจการควบคุม

9.การสำรวจข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 1

10. การขออนุญาตใช้น้ำประปา

11.การรับชำระภาษีป้าย

12.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

13.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตทำการ

14.การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่

15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บแ

ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

Share: