กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 #ร่วมแรงร่วมใจมีน้ำใจคือหัวใจหลักการทำงานเทศบาลตำบลนาใน #ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่ #ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ #ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

Share:

Author: admin