วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ส.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกัน การทุจริตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สกลนคร พร้อมคณะ มาติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เทศบาลตำบลนาใน ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนผลการลงสุ่มตรวจ พื้นที่เป็นไปตามแบบแปลนเรียบร้อยดี

Share: