Posted in จดหมายข่าว

เทศบาลตำบลนาใน จัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกบ้านผักคำกูหมู่ 9 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานในการเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ส่วนราชการตำบลนาใน ผู้นำชุมชน ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านผักคำภู หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 11 และพนักงานเทศบาล การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายชาติชาย โถต้นคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมเจ้าหน้าที่และชุดกู้ชีพ ได้รับการประเมินระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

โครงการสมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 ส.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกัน การทุจริตชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สกลนคร พร้อมคณะ มาติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เทศบาลตำบลนาใน ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่วนผลการลงสุ่มตรวจ พื้นที่เป็นไปตามแบบแปลนเรียบร้อยดี

Continue Reading...