วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลนาในได้จัดทำโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาด ริมถนนรอบหมู่บ้าน ณ ถนนสาย สปก.หนองผือ – อูนดง หมู่ที่ 2

admin

Share: