การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือสมรรถนะหลัก

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร

แผนอัตรากำลัง 64-66

แผนเสริมสร้างวินัย 64-66

แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2564-2566

แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– การวางแผนกำลังคน

-การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

– การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563

 

Share: