วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตรงกับวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลนาใน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

 49 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin