ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63)

ประกาศผล ไตรมาส 3

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 – ไตรมาส 3

admin

Share: