Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๒๐-๐๐๕ สายหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๒๖ ถึง อ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่าน หมู่ที่ ๖ บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ส.ป.ก. นาทัน-นาเลา บ้านนาทัน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading...