ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕63)

ประกาศผล ไตรมาส 2

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 – ไตรมาส 2

admin

Share: