วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาใน สรุปผลปรากฏดังนี้ 1. นายบรรหาร ซ่ำสาตร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน 2. นายประเสริฐ ศิริบุตร รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาใน 3. นายไพศาล คำมุงคุณ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาใน

 406 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin