เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมออกตาม พรบ.การสาธารณสุข และอื่นๆ

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553

เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นที่น่ารังเกียจ พ.ศ.2553

เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย

เทศบัญญัติ การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา อัตราค่าน้ำประปาและอัตราค่าบริการทัวไป พ.ศ.2553

บัญชีแนบท้าย เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นที่น่ารังเกียจ พ.ศ.2553

 316 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: