วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน ได้จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดย นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดเทศบาลตำบลนาใน ทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: