วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบหมายให้ นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย นายสุวรรณรงค์ บุญโคดม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ชาวบ้านกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

Share: