วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถต้นคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารเกษตร ปลอดภัย เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน จำนวน 23 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถทักษะของกลุ่มเกษตรกร สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของ ครัวเรือนและชุมชน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share: