วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการความมั่นคงทางอาหารเกษตรปลอดภัย เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน จำนวน 23 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถทักษะของกลุ่มเกษตรกร สร้างแหล่งอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนและชุมชน ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

admin

Share: