แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 

Share:

Author: admin