Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

 564 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ…

 376 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมออกตาม พรบ.การสาธารณสุข และอื่นๆ

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้…

 264 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีง…

 997 ทั้งหมด

Continue Reading...