Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

 401 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช…

 224 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมออกตาม พรบ.การสาธารณสุข และอื่นๆ

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้…

 155 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีง…

 487 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...