Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประะมาณรายจ่ายปี 2566

 19 ทั้งหมด

 19 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

 610 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ…

 430 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมออกตาม พรบ.การสาธารณสุข และอื่นๆ

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้…

 315 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีง…

 1,112 ทั้งหมด

Continue Reading...