วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพรรณานิคม ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาใน ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการและแนวทางพัฒนา เพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: