หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.-2564-2566
ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผ
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน 64
3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์หลักสูตร
5.1 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนด
1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
28171_ประกาศกำหนดวันมาสายข้าราชการ-62-ลงเวบ
28175_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560-ลงเวบ
28173_ประกาศหลักเกณฑ์ฯ-ข้าราชการ-62-ลงเวบ
28172_ประกาศกำหนดวันมาสายพนักงานจ้าง-62-ลงเวบ
28174_ประกาศหลักเกณฑ์ฯ-พนักงานจ้าง-62-ลงเวบ

 

admin

Share: