28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนาใน โดยอำนวยการของ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดโครงการประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาใน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

admin

Share: