วันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลนาใน ได้ดำเนินงานจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 สนองตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพัฒนาความรู้และมีทักษะที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share: