เทศบาลตำบลนาใน จัดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโคกบ้านผักคำกูหมู่ 9 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานในการเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ส่วนราชการตำบลนาใน ผู้นำชุมชน ประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านผักคำภู หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 11 และพนักงานเทศบาล การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Share: