วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นำโดย นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินการป้องกัน โรคไข้เลือดออก โดยมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต. อสม. อปพร.และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: