การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลนาในมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ของสำนักงาน ป.ป.ช. สกลนคร – สตง.ภาค6 (อุดรธานี) ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต
วันที่ (18 มีนาคม 2564) เวลา 09.00น. เป็นต้นไป นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต ภายใต้โครงการตามแผนบูรณาการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครจำนวน 220 คน โดยโครงการดังกล่าวได้บูรณาการกับหน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 6 จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดถึงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต

 240 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin