คู่มือประชาชน

1.การขอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
2.การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง
3.การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ
4.การขอข้อมูลข่าวาสารตาม-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสา
5.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินผู้สูงอาย
6.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ
7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
8.การรับแจ้งการดำเนินการประกอบกิจการควบคุ
9.การสำรวจข้อมูลโรงงาน-จำพวกที่-1
10.-การขออนุญาตใช้น้ำประปา
11.การรับชำระภาษีป้าย
12.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตทำการ
14.การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่
15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บแ
ประกาศ-คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

admin

Share: