โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลนาในขอประชาสัมพันธ์ “สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด” เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ของคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา และทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันและลดอัตรา การเกิดภาวะคลอดก่อนกาหนดในหญิงตั้งครรภ์โดยมีเป้าหมายลดภาวะคลอดก่อนกาหนด


admin

Share: