วันนี้ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบหมายให้ นายมนตรี ดีเหมาะ เจ้าพนักงานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายธนารัฐ ไชยวุธ นักพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ กีดขวางการจราจร รอบกำแพงวัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 43 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share: