เวลา 09.00 น. นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณา เพิ่มเติมโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 50 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: