วันที่ 5 ก.ค.65 นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบทรายอะเบทให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ม.1,6,9,10,11 พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ บ้านนาเลา หมู่ที่ 4

 42 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: