วันที่ 19 ก.ย. 62 เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียน ณ รร.ภูริทัตต์วิทยา

Share:

Author: admin