วันนี้ เทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ (๓ ธรรม) และศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านห้วยหีบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin