วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาในจัดประชุมประชาคมระดับตำบลประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสัดส่วนเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 และแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 61 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin