วันนี้ 2 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาใน ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการขยะในชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุน(โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนปลอดขยะ) นำเสนอ ต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร. ณ วัดสันติสังฆาราม ต.บัวสว่าง. อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 93 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin