วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลนาใน นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลนาใน (นายพงษ์ศักด์ โพธิ์ศรี) พร้อมคณะทีมงานชาวเทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662 สังกัดเทศบาลตำบลนาใน

Share:

Author: admin