วัน ศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาใน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านหนองผือ อสม. และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน บ้านนาใน หมู่ 5 ครบ 100%

Share: