โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 เทศบาลตำบลนาใน บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านอูนดง สถานีตำรวจภูธรนาใน รพ. สต.บ้านผักคำภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดงหนองไชยวาลย์ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาใน และประชาชนจิตอาสาตำบลนาใน

 18 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: