โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ มอบทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านผักคำภู เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน

 48 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin