โครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ๆและโรคตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง) เทศบาลตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 428 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: